Όροι και Προϋποθέσεις αναλυτικά:

Όροι Συμμετοχής: “Δώστε στυλ στο στυλ σας…”

A. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η εταιρεία με την επωνυμία TSABASTORE OE που εδρεύει στην Δάφνη Αττικής, στην οδό Πλούτωνος 41 (στο εξής «Διοργανώτρια») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου τον παρακάτω διαγωνισμό στο instagram.

B. Δικαίωμα Συμμετοχής: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται 

α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να διαθέτει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο instagram, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του instagram και η λειτουργία του δεν έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.

3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. 

Γ. Διάρκεια του διαγωνισμού: 1. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού, από την Δευτέρα 15/06/2020 και ώρα 10:00 έως και την ημερομηνία λήξης αυτού την Τρίτη 30/06/2020 και ώρα 22:00 (τοπική ώρα Ελλάδος). Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα. 

2. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα τη Τετάρτη 01/07/2020 και ώρα 17:00 θα διεξαχθεί κλήρωση για την απονομή του δώρου.

3. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης. 

Δ. Τρόπος Συμμετοχής: 1. Για να δηλώσουν συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι χρήστες θα πρέπει να επισκεφθούν μέσω του λογαριασμού τους στο instagram τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και στη συνέχεια να μεταβούν στη σχετική δημοσίευση (στο εξής «instagram Post») που θα βρίσκεται στο χρονολόγιο («timeline») του Ιστοτόπου για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Εκεί οι χρήστες καλούνται να:

α. Κάνουνε follow στην σελίδα μας στο instagram και Like στην φωτογραφία του διαγωνισμού.

β. Να κάνουν Tag 2 φίλους / φίλες τους στην φωτογραφία του Post (δημοσίευση) με το διαγωνισμό.

  1. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να μην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με παράνομο ή προσβλητικό με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο. 
  2. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία φορά με τα ίδια στοιχεία instagram προφίλ (instagram ID) κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Περισσότερες συμμετοχές με το ίδιο instagram ID θα μετρήσουν σαν μία συμμετοχή στον Διαγωνισμό.
  3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. 

Ε. Δώρο: 1. Το δώρο που κληρώνεται στο Διαγωνισμό θα ορίζεται στο σχετικό Facebook Post. Ειδικότερα πρόκειται για έναν νικητή οποίος θα κερδίσει ένα σετ ακουστικών TWS G02

3. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τo δώρo θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας εντοπιστεί εκ των υστέρων.

ΣΤ. Ηλεκτρονική Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού: 1. Κάθε συμμετοχή στο διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση. 2. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί 1 τακτικός και 1 αναπληρωματικός νικητής. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί κάποιος νικητής αυτόματα εντός 2 ημερολογιακών ημερών (από την ημερομηνία κλήρωσης), θα ορίζεται νικητής ο επιλαχών, ο οποίος είναι ο αμέσως επόμενος στη λίστα με τον αύξοντα αριθμό. Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά στο φυσικό κατάστημα της Διοργανώτριας.

3. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στον Ιστότοπο στο Facebook & instagram. 

4. Σε περίπτωση που ο νικητής καθυστερήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο συμμετέχοντα κατά τη σειρά ανάδειξής στο Διαγωνισμό, ως ανωτέρω.

Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, στους οποίους (συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας οποιουδήποτε έργου τρίτου ή έργου που παραβιάζει δικαιώματα τρίτου.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια της παρούσας ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώνει την προωθητική ενέργεια στον Ιστότοπο στο instagram. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λ.π. του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των χρηστών.